Projekty organizacji ruchu

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

projekty organizacji ruchuZajmujemy się przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów docelowej jak i zastępczej organizacji ruchu drogowego. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu organizacji ruchu dla dróg krajowych (w tym ekspresowych) jak i ulic w miastach (w tym miastach na prawach powiatu). Sporządzamy również projekty oznakowania na parkingach, na drogach wewnętrznych czy na terenach objętych strefą ruchu – np. terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych.

Stała organizacja ruchu

Projekty stałej organizacji ruchu (docelowej) są nieodłącznym elementem projektowania dróg. Zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem tego typu projektów – od koncepcji aż po zatwierdzenie przy jednoczesnej współpracy z projektantami branżowymi. Zajmujemy się również opracowywaniem programów sygnalizacji świetlnej.

Czasowa organizacja ruchu

W przypadku konieczności prowadzenia robót w pasie drogowym opracowujemy i uzgadniamy projekty czasowego oznakowania dostosowując się do potrzeb Inwestora. Przygotowujemy etapowanie robót uwzględniając technologie robót, ruch drogowy oraz wymagania zarządcy drogi/ruchu.

Parkingi i drogi wewnętrzne

Opracowujemy również projekty organizacji ruchu dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni czy zarządców parkingów wewnętrznych. Pomagamy w optymalnym kształtowaniu geometrii – dróg i parkingów – dla późniejszej łatwiejszej (bardziej komfortowej) eksploatacji. Zapewniamy zgodność oznakowania parkingu z aktualnymi przepisami ruchu drogowego. W przypadku robót czy remontów parkingów opracowujemy stosowne projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Podstawowe informacje

Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu drogowego jest dokumentacją techniczną, gdzie zawarte zostały informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt organizacji ruchu jak i zastosowane oznakowanie powinno być zgodne z “Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach“. W tym dokumencie znajdują się także informacje dotyczące wielkości znaków pionowych a także zakresu ich stosowania na drogach.

Rodzaje projektów organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu dzieli się z uwagi na okres podczas którego będą obowiązywać. Dla uproszczenia można przyjąć, że organizację ruchu można podzielić na:

 • stałą,
 • czasową.

Funkcjonuje jeszcze pojęcie zamiennej organizacji ruchu, jednak nie jest ono do końca sprecyzowane i pojawiają się wątpliwości interpretacyjne.

Stała organizacja ruchu, zwana często docelową to organizacja ruchu, która – w domyśle – wprowadzana jest na stałe, a więc na cały czas funkcjonowania drogi. Stała organizacja ruchu to ta, którą na co dzień można zauważyć na ulicach. Ze stałą organizacją ruchu mamy do czynienia również w przypadku oznakowania parkingów, czy terenów wspólnot mieszkaniowych. Organizacja ruchu jak i projekt organizacji ruchu nie ograniczają się tylko do dróg publicznych. Również na drogach wewnętrznych (tzw prywatnych) są powszechnie stosowane. Przykładowy projekt organizacji ruchu (stałej) może dotyczyć:

 • budowy nowej drogi powiatowej,
 • przebudowy skrzyżowania,
 • oznakowania terenu wspólnoty mieszkaniowej,
 • parkingu przy sklepie.

Czasowa organizacja ruchu to organizacja ruchu związana z prowadzonymi np. robotami w pasie drogowym, która wprowadzana jest tylko na pewien określony czas. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien być sporządzony zawsze, gdy prace odbywają się w pasie drogowym. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót sporządza się w oparciu o te same zasady i przepisy co stałą organizację ruchu. Podlegają też tym samym procedurom opiniowania i zatwierdzania co stała organizacja ruchu. Przykładowy projekt organizacji ruchu czasowej może dotyczyć:

 • budowy zjazdu indywidualnego,
 • budowy przyłącza wodociągowego,
 • zajęcia chodnika np. przy remoncie kamienicy.
 • budowy zjazdu indywidualnego.

Projekt organizacji ruchu cena

Cena projektu organizacji ruchu uzależniona jest od wielu czynników, w szczególności od zakresu i skomplikowania danego rozwiązania. W przypadku większych inwestycji projekty organizacji ruchu ujmowane są już w cenie projektu nowej drogi. W przypadku inwestorów prywatnych, wspólnot mieszkaniowych czy zarządców nieruchomości, na potrzeby których wykonywane są mniejsze projekty są to kwoty od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od wielkości (obszaru) projektu.

Cena projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zależy np. również od kategorii danej drogi. Jeśli jednak przyjmiemy średnią cenę projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót np dla zjazdu indywidualnego w mieście na prawach powiatu to można założyć cenę około 500zł netto. Oczywiście w zależności od projektanta czy biura projektowego cena może być inna. Należ pamiętać, że na cenę również istotny wpływ ma czas uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami. Im więcej jednostek, z którymi trzeba projekt uzgodnić, tym jest drożej wyceniany.

Cena projektu organizacji ruchu np dla parkingu będącego w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej to koszt rzędu 1000-2000zł. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań. Projekty organizacji ruchu zwykle są wyceniane indywidualnie (brak sztywnego cennika) i bezpłatnie – specyfika branży.

Projekt organizacji ruchu – kiedy wymagany?

Kiedy wymagany jest projekt organizacji ruchu drogowego? Projekt organizacji ruchu jest wymagany zawsze gdy z jakimikolwiek robotami czy pracami wchodzi się w pas drogowy lub można w jakiś sposób wpłynąć na ruch drogowy – w tym pieszy i rowerowy. Właściwie na każdy element zlokalizowany w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu.

Oczywiście w zależności od wprowadzanej zmiany zależy czy mamy do czynienia z projektem stałej czy czasowej organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu należy opracować w przypadku np.:

 • montaż słupów blokujących parkowanie,
 • wyznaczenie przejścia dla pieszych,
 • wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów,
 • lokalizacja ogródka gastronomicznego,
 • znak dojazdu do firmy,
 • tabliczka z ograniczeniem tonażowym

Z kolei projekt czasowej organizacji ruchu należy opracować m.in dla:

 • zajęcia chodnika,
 • budowy przyłącza wodociągowego,
 • budowy zjazdu indywidualnego,
 • wszelkich prac budowlanych w pasie drogowym

Po opracowaniu projektu organizacji ruchu należy uzyskać najpierw opinie, a później zatwierdzenie odpowiedniego organu by móc organizację ruchu wdrożyć w terenie.