Sygnalizacja wahadłowa – informacje

OneRoad / Artykuły / Sygnalizacja wahadłowa – informacje

Sygnalizacja wahadłowa – informacje

Wymagania stawiane sygnalizacji wahadłowej znajdują się w Załączniku 4 do „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach„. Szczegółowo opisuje to punkt 13 – Sygnalizacja świetlna, który to z kolei odsyła do Załącznika 3, gdzie szczegółowo opisano wymagania dla zwykłych, stacjonarnych sygnalizacji świetlnych – „Sygnalizacja przenośna (w tym wahadłowa) musi w pełni odpowiadać przepisom dotyczącym sygnalizacji podanym w załàczniku nr 3 do Rozporządzenia.”. Przepisy regulujące pracę sygnalizacji wahadłowej są więc tymi samymi przepisami, które określają prace wszystkich innych sygnalizacji świetlnych.

Rozporządzenie, Załączniki, Aktualizacje

Projekt

Projekt sygnalizacji wahadłowej, aby mógł być zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, musi więc przynajmniej zawierać:

  • opis techniczny,
  • plan sytuacyjny,
  • dane ruchowe,
  • opis (schemat) faz ruchu,
  • minimalne czasy międzyzielone,
  • wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,
  • program sygnalizacji
  • harmonogram pracy
  • obliczenia przepustowości.

Do projektu sygnalizacji (jako elementu organizacji ruchu) należy oczywiście dołączyć opinie odpowiednich organów – Przy ich uzyskiwaniu nie należy zapominać o Policji.

Czasy międzyzielone

Sygnalizacja wahadłowa projektPrzy obliczaniu czasów międzyzielonych, na szczególną uwagę zasługuje prędkość ewakuacji pojazdów, która powinna odpowiadać rzeczywistej prędkości pojazdów na odcinku objętym ruchem wahadłowym. Przed przystąpieniem do obliczeń, warto pod uwagę wziąć fakt, czy kierowcy faktycznie będą poruszali się z prędkością określoną znakiem B-33. Przy pozostawionym wąskim pasie ruchu i złym stanie nawierzchni wskazane ograniczenie do 40km/h (czy nawet 30km/h!) może nie odpowiadać prędkości pojazdów na danym odcinku. W szczególności sytuacja taka może wystąpić przy dużym udziale pojazdów ciężarowych z przyczepą w strukturze rodzajowej ruchu lub dłuższych odcinkach o ruchu wahadłowym. Warto wówczas prędkość ewakuacji odpowiednio zmniejszyć, mając na uwadze przepustowość projektowanej sygnalizacji wahadłowej.

 

Program sygnalizacji

Sygnalizacja wahadłowa powinna zapewniać ciągłość pracy – w przypadku awarii, należy zapewnić ręczne kierowanie ruchem przez osoby uprawnione, gdyż awaria sygnalizacji wahadłowej w szczycie komunikacyjnym, na pewno nie pozostanie niezauważona.

Mimo, że sygnalizacje wahadłowe są z gatunku nieskomoplikowanych, warto poświęcić im trochę więcej czasu niż wskazywałby na to kształtu programu. Dobre rozpoznanie ruchu jak i dopasowanie prędkości ewakuacji stanowią podstawę dobrze zaprojektowanej sygnalizacji. Przy stosowaniu sygnalizacji wahadłowej (oprócz oczywiście innych znaków informujących o robotach w pasie drogowym), nie należy zapomnieć o znaku A-29, który wymagany jest przed każdą sygnalizacją przenośną.

 

 

 

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca